Kindercentrum KDV Tijd voor kinderen

Vier-ogen-principe

Zorgen voor vier ogen, vier oren en transparantie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt in navolging van de commissie Gunning: ‘Een situatie waarin een groep kinderen op kinderdagverblijven lang alleen kan zijn met één volwassene, is uit oogpunt van veiligheid niet acceptabel.’ De kinderopvang moet dus voorkomen dat beroepskrachten zich met één of een aantal kinderen kunnen isoleren. Deze maatregel is vertaald als ‘meer ogen op de groep’, ‘meer oren op de groep’ en ’transparantie van de ruimtes’.

Er zijn verschillende manieren waarop een kindercentrum dit kan bereiken:

* Er is altijd meer dan één pedagogisch medewerker aanwezig op de groep.

* Pedagogisch medewerkers gaan altijd met z’n tweeën (of meer) op stap met de kinderen.

* Pedagogisch medewerkers lopen regelmatig elkaars groepsruimtes binnen zonder kloppen.

* De locatiemanager komt regelmatig binnen in de groepsruimtes.

* Er zijn doorzichtige afscheidingen tussen groepsruimtes en gangen.

* Er is een doorzichtige afscheiding tussen groepsruimtes en verschoonruimte.

* Er zijn altijd audiovisuele middelen, zoals een babyfoon, in de slaapkamer.

* Regelmatig staan de deuren van groepsruimtes open.

* Groepen worden samengevoegd als er maar één pedagogisch medewerker aanwezig is.

* Er is cameratoezicht op de tijden dat een pedagogisch medewerker alleen werkt.

Alternatieven

Veel van de hierboven genoemde suggesties zijn alternatieven als er geen twee pedagogisch medewerkers tegelijk op de groep zijn: deuren open, bij elkaar binnenlopen, transparantie van de ruimtes, audiovisuele middelen inschakelen. Over het gebruik van een camera voor toezicht denken de meeste deskundigen negatief. Zij vinden het een inbreuk op de privacy van zowel de kinderen als de pedagogisch medewerkers. Bovendien moet er dan weer tijd en geld worden besteed aan het bekijken van de beelden – dat geld zou beter besteed zijn aan een tweede medewerker op de groep. Een tussenoplossing kan zijn om de webcam slechts in te schakelen op momenten dat pedagogisch medewerkers alleen zijn. Soms vinden pedagogisch medewerkers een camera zelf prettig – daarmee kunnen ze, indien nodig, hun onschuld bewijzen.

Vier-ogen-principe nog niet verplicht

De overheid heeft kindercentra nog niet verplicht om het vier-ogen-principe in te voeren. Hierover wordt nog overlegd in het kader van het volgende convenant van de Brancheorganisatie Kinderopvang en de landelijke oudervereniging BOinK. Dit is vastgelegd in de kwaliteitsagenda kinderopvang (2012) van Minister Kamp. Algemene verplichtingen zoals de ratio (maximaal aantal kinderen per beroepskracht) en de maximale groepsgrootte staan al in het convenant van 2010 . De beleidsregels voor de kwaliteit van kinderopvang vindt u op de website van de overheid.

Wat betekent het vier-ogen-principe concreet bij ‘Tijd voor Kinderen’?

Binnen ons kindercentrum proberen we de veiligheid van de kinderen op een zo grootst mogelijke manier te waarborgen. We proberen dit zo goed mogelijk na te streven. Geheel uitsluiten is bijna onmogelijk. Als kleinschalig kinderdagverblijf staan wij al ruim ingeroosterd, maar om een slechte pedagogische aanpak, misbruik of mishandeling te voorkomen, hanteren wij de volgende maatregelen:

* Er zijn doorzichtige ramen zodat de groepen overzichtelijk zijn.

* Er zijn altijd audiovisuele middelen, zoals een babyfoon, in de slaapkamer.

* Een pedagogisch werker is soms alleen buiten met een klein groepje kinderen. Van binnenuit is de speelplaats overzichtelijk en houdt degenen die binnen zijn mede toezicht op het buitenspelen.

* Er wordt afzonderlijk gepauzeerd.

* s’ Avonds staat de pedagogisch werker die tot 18.00 uur werkt soms vanaf 17.30 uur alleen op de groep. De BSO is geopend tot 18.00 uur. Dit is echter de periode waarop er voortdurend ouders binnenkomen om hun kinderen te halen een overdracht te doen. De pedagogisch werker heeft zeer zeker niet de kans, zich alleen af te zonderen met een of meerdere kinderen.

* Binnen ons kinderdagverblijf maken we werk van een open en professioneel werkklimaat, zodat de drempel om elkaar over bepaalde gedragingen aan te spreken zo laag mogelijk is. Dit betekent ook, dat we regelmatig op een teambespreking elkaar feedback geven en ontvangen. Ook bij functioneringsgesprekken komt het geven en ontvangen van feedback als vast punt aan de orde.

* De inzet van stagiaires vergroot deze aanwezigheid van ogen en oren.

* De kinderen van de BSO worden van- en naar school gebracht door een pedagogisch werker.

CONTACT
Bremstraat 102A,
4711 CJ St. Willebrord
T: 0165-851284 | 06-53535119
E: info@kdv-tijdvoorkinderen.nl
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 18.00 uur