Kindercentrum KDV Tijd voor kinderen

Piramide keurmerk

Piramide, voor alle jonge kinderen van 0 tot 7 jaar
Piramide stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Door een slimme combinatie  van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld. Piramide biedt elk kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Piramide is geschikt voor alle kinderen van nul tot zeven jaar. Van kinderdagverblijf, gastouderopvang of peuter tot  en met groep 3 van de basisschool. Wij bieden ze een goede start!

Hoe werkt Piramide?
Kinderen ontdekken de wereld spelenderwijs. Met de uitdagende activiteiten van Piramide is dit een feest. Het initiatief ligt in eerste instantie  bij de kinderen. Waar nodig begeleiden de pedagogisch medewerkers, de leidsters of de leerkrachten bij het spelen en leren. Piramide werkt volgens vier vaste stappen: Oriënteren, Demonstreren, Verbreden en Verdiepen. Daarmee wordt elk onderwerp dat  aan bod komt telkens verder verkend. Piramide is een totaalprogramma. Dat betekent dat er aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden:

  • Persoonlijkheidsontwikkeling
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Motorische ontwikkeling
  • Kunstzinnige ontwikkeling
  • Ontwikkeling van de waarneming
  • Denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen
  • Taalontwikkeling en ontwikkeling van lezen en schrijven
  • Oriëntatie op ruimte, tijd en wereldverkenning

Deze ontwikkelingsgebieden komen altijd in samenhang aan bod. Zo leren kinderen prettig om te gaan met elkaar en plezier te hebben in het spel. Naast cognitieve  vaardigheden leren ze bijvoorbeeld ook sociale en motorische vaardigheden.

Houvast door het Piramide-materiaal
Piramide is opgebouwd rondom projecten. Die gaan over vertrouwde dingen, zoals mensen, lente en verkeer. Ieder jaar staan  dezelfde thema’s op het programma, steeds op een hoger niveau. Passend bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen. Wij vinden een doorgaande lijn met de peuterspeelzaal en de basisschool belangrijk.

Doorgaande educatieve lijn
Voor peuters is het een hele overgang van kinder- of peuteropvang naar de basisschool. Ook de stap van groep 2 naar groep 3 is groot. Piramide loopt door vanaf het kinderdag tot in groep 3. Dat is veilig en vertrouwd: de kinderen weten zo al enigszins wat hen  in de nieuwe omgeving te wachten staat.

Evalueren
Om de ontwikkeling van een kind te volgen is het belangrijk goed te observeren. Welk gedrag vertoont het kind? Welke resultaten leveren het spelen en leren op? Piramide biedt twee manieren om te evalueren: authentiek en systematisch.  Authentieke evaluatie is gericht op wat ieder kind vanuit zichzelf kan en doet. Bij systematische evaluatie wordt op een bepaald moment het gedrag en de vooruitgang van ieder kind getoetst. Daarbij werken wij met observatie en een kindvolgsysteem, zoals  het Cito Volgsysteem jonge kind. Zo wordt tijdig ontdekt of kinderen extra hulp nodig hebben en waar bijsturing nodig is.

Voor elk kind
Piramide heeft een aantal speciale uitwerkingen. Heeft u een kind om wat voor reden dan ook een  achterstand opgelopen of loopt het een achterstand op, dan biedt Piramide uitkomst door middel van tutoring. De tutoren zijn speciaal getrainde pedagogisch medewerkers of leidsters. Zij ondersteunen deze kinderen, zowel individueel als in kleine groepen.  De begeleiding is preventief en eventueel remediërend van aard.

Kinderen die gemakkelijk nieuwe informatie oppikken, graag experimenteren en creatief denken? Dan biedt ‘Pientere kinderen’ hen extra uitdaging en verdieping. Zo is  Piramide optimaal toegesneden op álle kinderen, variërend van kinderen met een ontwikkelings tot en met kinderen die voorop lopen.

Rol van ouders en verzorgers
Piramide betrekt ouders of verzorgers zoveel mogelijk bij de ontwikkeling van hun kinderen.
Zij worden gestimuleerd om thuis activiteiten te doen die aansluiten bij wat er op het kinderdagverblijf of op school  wordt gedaan. Daarnaast kunnen ouders en verzorgers geïnformeerd worden tijdens de spelinloop, als de kinderen binnenkomen. Ook zijn er speciale ouder beschikbaar. Voor allochtone ouders of verzorgers is er informatie over Piramide in de eigen taal.

Stevige wetenschappelijke basis
Grondlegger van Piramide is de internationaal erkende onderwijskundige dr. Jef J. van Kuyk.
De Piramide- methode bestaat al sinds 1996.
Het positieve effect van de inzet van Piramide op de ontwikkeling  van kinderen is in vele weten studies aangetoond. Bovendien ontwikkelt Cito de Piramide- methode steeds verder. Daarmee sluit deze steeds aan op de actuele eisen en wensen uit het veld.

Heeft u nog behoefte naar meer informatie, klik dan hier.

CONTACT
Bremstraat 102A,
4711 CJ St. Willebrord
T: 0165-851284 | 06-53535119
E: info@kdv-tijdvoorkinderen.nl
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 18.00 uur